We're going on tour! First stop: Green Bay! More info: https://t.co/cxEAqvE8Ew https://t.co/EepNwu137V

@WisAlumni