Happy birthday to my good friend @UWBuckyBadger! 🦡👐 https://t.co/0QYyzjlLSG

@DeanSamba